top of page

Covid-19 Küresel Salgın Döneminde Toplumsal Araştırma: Sosyolojinin Deneyimi

Atölye için kontenjan 14 kişi ile sınırlıdır.  

Başvuru Linki: https://docs.google.com/forms/d/1yyCXdvZJS4iLlS2Gl8WcUI6xx4iDeQ1jGw0YdF8WmYc/edit?ts=632af22e

 

Atölye Yürütücüleri: Dr. Öğr. Üyesi Besim Can Zırh, Dr. Öğr. Üyesi İlhan Zeynep Karakılıç

Moderatör: Ayşe Özçelik

Atölyenin amacı tez araştırmaları Covid-19 küresel salgınına denk gelen yüksek lisans sosyoloji öğrencilerinin deneyimleri üzerinden bu özel tanıklık döneminde Türkiye'de toplumsal araştırma alanına dair akademiden bakan bir tartışma geliştirmektir. En temel toplumsal ilişkilerin askıya alındığı Covid-19 küresel salgını dönemi çoklu ve katmanlı insan ilişkilerin toplamına yaslanan sosyolojik araştırmanın tasarlanması ve yürütülmesi açısından oldukça özgün bir güçlük oluşturdu. Bu güçlüğün aşılmasına yönelik çabalar kaçınılmaz olarak yöntemleri, konumları ve sahasıyla sosyolojik araştırmanın yeniden düşünüldüğü bir sürecin de kapısını aralardı. Atölye, disiplin formasyonunun önemli bir basamağı olan lisansüstü çalışmaları sırasında böyle özgün bir güçlükle karşılaşmış olan araştırmacıları bu yeniden düşünüşün bir parçası olmaya davet eder.  

Başvuru Koşulları: Atölye; herhangi bir sosyolojik mesele hakkındaki tez araştırmalarının tümünü ya da bir kısmını Covid-19 küresel salgını döneminde tamamlamış yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Böyle bir deneyime sahip olan fakat lisansüstü çalışmasını tamamlamamış kişiler de başvurabilir. Atölye katılımcılarının etkinlik öncesi kendi araştırma süreçlerine dair birlikte seçilecek okumalar ışığında öz-düşünümsel kısa metinler üretmeleri ve bir diğer katılımcının metniyle ilişkilenmeleri istenecektir. 

Okuma örneği olarak Sosyoloji Derneği tarafından 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen “Salgında Sosyolojik Araştırma: Sınırlılıklar ve Yeni Tahayyüller Çevrimiçi Atölye” etkinliğinden üretilen Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Küresel Salgında Sosyolojik Araştırma özel sayısına (25:1, 2022 - https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosars/issue/68968) bakılabilir.   

bottom of page