top of page

Feminist Yöntem

Başvuru Koşulları: Atölye tez araştırmasını tamamlamış lisansüstü öğrenciler için tasarlanmıştır. Başvuranların atölyeye niçin katılmak istediklerini belirten bir paragraflık kısa bir yazıyı ve tez özetlerini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.  

Katılımcıların etkinlik öncesi kendilerine iletilen okumaları yapmaları beklenmektedir.  

Başvuru Linki: https://docs.google.com/forms/d/1lJejNWE_TZGwYNiztkAvVVBJ5KnCnIu4SjDsZQ8-Tto/edit

Atölye için kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.  

Atölye Yürütücüsü: Emine Erdoğan Çinaz,  

Moderatör: Müge Ağat - Merve Kızılboğa 

Bu atölye feminist yöntemin ne olduğuna/olmadığına dair tartışmalara kısaca değindikten sonra, atölye katılımcılarının saha çalışması deneyimleri üzerinden feminist bilginin üretim sürecinde karşılaşılan güçlükleri ele almayı amaçlamaktadır. Öncelikli olarak araştırmacı pozisyonu etrafında şekillenen tartışmalardan hareket eden -ve bu anlamda araştırmacı-katılımcı ilişkisine odaklanan- atölye, araştırmacıların deneyimledikleri ikilemler, etik bir araştırma sürecinin içeriğine dair endişeler, hislerin araştırma sürecindeki yeri gibi anaakım yöntem tartışmalarında yer almayan ancak feminist yöntemin bizatihi kendisine dair olan konu başlıklarına odaklanmaktadır. Bu başlıklara odaklanmanın bir saha çalışmasında hiyerarşilerin nasıl kurulduğu, sürdürüldüğü ya da yıkıldığını konuşmayı sağlayarak, feminist yöntemin eleştirel ve özgürleştirici imkanlarına dair bir tartışmayı da beraberinde getireceği umulmaktadır. 

bottom of page